Kontakt
Dariusz Woźniak

Godziny otwarcia:
7:00 - 16:00

Kontakt telefoniczny w godzinach:
7:00 - 20:00

Pod numerem:
+48 517 361 301

Kontakt mailowy:
darek@daragro.pl
Wysyłka

Za pobraniem do 30kg:
20,00 zł
Nasi partnerzy
Podmiot tj. DAR AGRO Dariusz Woźniak z siedzibą w Rojewo 4, 88-111 Rojewo, zwany Sprzedawcą (lub Dostawcą), świadczy sprzedaż artykułów wraz z dostawą innym podmiotom zwanym niżej Nabywcami (lub Klientami).
 
I DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Dar Agro
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.bogart.info.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą DAR AGRO (właścicielem Sklepu internetowego www.sklep.bogart.info.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
9. Ustawa o prawach Klienta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach Klienta ( Dz. U. Z dnia 24 czerwca 2014 r.)
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.bogart.info.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.bogart.info.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę Dariusz Woźniak.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
• zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
• warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
• warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
• zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
• dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
• włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.
7. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego, które nie ukończyły 18 roku życia.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.bogart.info.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu Sprzedawcy, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.
 
III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach, na portalu dostępnym pod adresem www.sklep.bogart.info.pl.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Klienta. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
• podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
• dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
• dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
• niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
• niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy
• korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.
 
IV ZAMÓWIENIA
1. Wszelkie warunki lub zasady dostaw odbiegające od niniejszych ogólnych warunków i zasad dostaw obowiązują wyłącznie w czasie i w zakresie, w jakim Sprzedawca wyraźnie ustaliła je z Klientem w formie pisemnej umowy, i nawet wtedy obowiązują wyłącznie w odniesieniu do umowy zawierającej wymienione warunki. W pozostałych przypadkach niniejsze ogólne warunki i zasady dostaw zachowują ważność.
2. Wszystkie oferty składane przez Sprzedawcę podlegają prawu wycofania i mogą zostać odwołane w dowolnym momencie, nawet jeśli określono w nich termin przyjęcia.
3. Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Sprzedawcy www.sklep.bogart.info.pl drogą elektroniczną klikając produkt, a następnie potwierdzając koszyk lub mailowo pod adresem darek@daragro.pl.
4. Zamówienie pod warunkiem nieważności musi mieć formę pisemną, każda inna forma nie będzie honorowana a zamówienia nie będą realizowane.
5. Każda oferta, niezależnie od tego, czy została złożona ustnie czy w formie pisemnej, wygasa automatycznie, jeśli nie zostanie przyjęta przez Klienta w ciągu dziesięciu dni roboczych w formie pisemnej, chyba że Sprzedawca zdecyduje inaczej.
6. Projekty, zdjęcia, rysunki, obliczenia, wymiary, pojemności, masy, osiągi, modele i inne informacje przekazane przez Sprzedawcę, niezależnie od tego, czy zostały zawarte w katalogach, broszurach, reklamach, witrynach internetowych itp., są tak precyzyjne, jak to możliwe, aczkolwiek Klient zobowiązuje się nie polegać całkowicie na ich poprawności i kompletności.
 
V DOSTAWA
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy i obowiązujące promocje zostały przedstawione na podstronie Koszty i czas dostawy. Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 godzin do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku gdy produkt jest niedostępny czas realizacji zamówienia będzie można sprawdzić pod numerem telefonu kom. +48 517 361 301
5. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
6. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie internetowym.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.
 
VI CENY I METODY PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Cennik obowiązujący na chwilę składania zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.bogart.info.pl.
3. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 3. powyżej. W formie potwierdzenia koszyka klient wyraża zgodę na doliczenie kosztów przesyłki lub transportu.
5. Rabaty i promocje nie łączą się.
6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
• przelewem na numer konta bankowego: mBank SA 46 1140 2004 0000 3802 8064 6915. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.
• płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest mBank S.A., ul. Mickiewicza 10, 90-959 Łódź. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy
• gotówką (za pobraniem), czyli osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia;
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.
8. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
9. Klient chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
10. Klient może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
11. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
12. Klient może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.
 
VII TRANSPORT
1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca organizuje transport wszelkich zamówionych produktów na adres dostawy.
2. „Czas dostawy” jest rozumiany jako wskazany przez Sprzedawcę okres, w którym produkty mogą zostać dostarczone. Sprzedawca podaje ten czas według swojej najlepszej wiedzy na podstawie informacji i okoliczności znanych Sprzedawcy w danej chwili. Sprzedawca dołoży starań, aby dostarczyć produkty w podanym czasie dostawy.
3. Opłata za transport odbywa się według przeliczeń na stronie w przypadku, gdy opłata zostanie źle naliczona przez program do tego przeznaczony Sprzedawca zastrzega sobie zmianę kosztów dostaw lecz wcześniej zobowiązuje się do kontaktu z klientem w celu potwierdzenia przyjęcia kosztów transportu przez Kupującego.
4. Podane i/lub uzgodnione czasy dostawy nie stanowią terminów ostatecznych, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej. Dlatego jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie, Klient jest zobowiązany do wysłania do Sprzedawcy pisemnego powiadomienia o opóźnieniu ze wskazaniem rozsądnego terminu ostatecznego, uwzględniając, że okres mniej niż dziesięciu dni roboczych nie może w żadnym przypadku stanowić rozsądnego terminu ostatecznego.
5. Opóźnienie dostawy nie uprawnia Klienta do zadośćuczynienia za stratę lub koszty, ani do odmowy przyjęcia zamówionych produktów lub do rozwiązania umowy.
6. Jeśli okoliczności uległy zmianie w stosunku do stanu znanego Sprzedawcy w chwili ustalania czasu dostawy, Sprzedawca ma prawo do wydłużenia czasu dostawy do czasu potrzebnego, aby dostarczyć produkty.
7. Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostawa zostanie zrealizowana na adres siedziby Klienta.
8. Jeżeli nie uzgodniono inaczej produkty uznawane są za dostarczone w momencie wydania ich spedytorowi lub przewoźnikowi, gdy spedytor lub firma przewozowa dostarcza je na adres dostawy na zlecenie Sprzedawcy. W przypadku organizacji transportu przez Klienta produkty są uznawane za dostarczone w chwili, gdy Sprzedawca przekazuje je firmie przewozowej.
9. Jeśli zamówione produkty zostaną dostarczone pod nieobecność przedstawiciela Klienta uprawnionego do przyjęcia dostawy produktów i jeśli pod adresem dostawy nie ma zabezpieczonej, zamykanej przestrzeni, w której firma przewozowa mogłaby zostawić produkty, oświadczenie firmy przewozowej o dostarczeniu produktów bez uchybień jest uznawane za wystarczający i kompletny dowód dostarczenia produktów bez uchybień.
10. Sprzedawca nie zwraca pieniędzy i nie przyjmuje produktów zwracanych przez Klienta, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę z wyprzedzeniem, a przesyłka zostanie wysłana w sposób zgodny z warunkami Sprzedawcy. W przypadku wysłania zwrotu bez pozwolenia Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów transportu i przechowywania.
 
VIII PŁATNOŚĆ WYMAGALNOŚĆ ZABEZPIECZENIA
1. Płatność musi zostać zrealizowana w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury w walucie wskazanej na fakturze, chyba że uzgodnione zostały inne warunki płatności.
2. Łączna kwota należna Sprzedawcy od Klienta staje się wymagalna natychmiast, gdy:
• upłynął termin płatności;
• złożono wniosek o upadłość
• Klient stał się niewypłacalny wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność lub zabezpieczenie wierzytelności uległo znacznemu zmniejszeniu (art.458 kodeksu cywilnego);
• Klient umarł lub ogłoszono rozwiązanie lub likwidację;
e) został złożony przez Klienta lub w jego imieniu wniosek o otwarcie postępowania układowego Klient został objęty zarządem przymusowym.
3. W przypadku przekroczenia warunków płatności na mocy prawa natychmiast uznaje się, że Klient naruszył zobowiązania i naliczane są odsetki ustawowe. Sprzedawca w przypadku naliczenia odsetek na zasadach określonych przepisami art. 7 i 8 ustawy z dnia 8.03.2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przysługiwać będzie zgodnie z art.10 tej ustawy rekompensata za koszty odzyskania należności w kwocie nie mniej niż 40 EUR przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
4. Klient nie jest uprawniony do odliczenia od kwoty należnej Sprzedawcy wymagalnego lub nie wymagalnego roszczenia wzajemnego zgłoszonego przez Klienta wobec Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca jest w stanie upadłości.
5. Jeśli Klient zalega z płatnością, zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z windykacją należności.
6. Jeśli Klient nie wywiązał się z jakiegokolwiek zobowiązania względem Sprzedawcy wynikającego z umowy lub jeśli Sprzedawca ma uzasadnione przypuszczenie, że Klient utraci zdolność do wywiązania się z wymienionych zobowiązań, Sprzedawca ma prawo do podjęcia według własnego uznania następujących czynności, nie ponosząc odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody:
• zażądanie płatności zaliczkowej, odpowiedniego zabezpieczenia płatności lub natychmiastowego uiszczenia przy dostawie płatności z tytułu wszystkich bieżących i przyszłych umów;
• wstrzymanie dostaw (a także przygotowywania i przetwarzania produktów przeznaczonych do dostarczenia) bez uszczerbku dla prawa Sprzedawcy do zażądania jednoczesnego lub późniejszego zabezpieczenia płatności;
• odstąpienie umowy w całości lub w części, w jakiej nie została jeszcze wykonana, ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Klientowi na wykonanie swoich zobowiązań.
 
IX UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klientowi będącemu Klientem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Sprzedawcy: DAR AGRO Dariusz Woźniak, ul. Rojewo 4, 88-111 Rojewo.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:
• towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
• świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• zawartej w drodze aukcji publicznej;
• świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: DAR AGRO Dariusz Woźniak, ul Rojewo 4 1, 88-111 Rojewo
5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
8. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 
X REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
1. Sprzedawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Klientem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: darek@daragro.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres DAR AGRO Dariusz Woźniak, ul Rojewo 4,  88-111 Rojewo.
4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
5. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
8. Klient ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Rzecznicy Klientów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą- bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
• Organizacje konsumenckie- Federacja Klientów oraz Stowarzyszenie Klientów Polskich;
• Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
• Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
 
XI REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy: DAR AGRO Dariusz Woźniak, Rojewo 4, 88-111 Rojewo, bądź w drodze elektronicznej na adres darek@daragro.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.sklep.bogart.info.pl
4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.
 
XII PRAWA AUTORSKIE
1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego www.sklep.bogart.info.pl, wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Sprzedawcy
2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sprzedawcy, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.
 
XIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Sprzedawcę w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Sprzedawcy.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
• przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Sprzedawcę
• przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę i ich Partnerów (zapis na newslettera).
5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 
XIV POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Sprzedawca szanuje prywatność Klientów i jest przeciwna wykorzystywaniu prywatnych danych klientów sklepu internetowego do celów reklamowych.
2. Aby kupić towar oferowany przez sklep internetowy, należy podać swoje dane osobowe oraz adres wysyłki Sprzedawcy deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji oraz celach wskazanych w pkt. XI ust. 5. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę. Firma kurierska nie będzie ich przechowywać.
3. Sprzedawca gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
4. Każdy Klient sklepu internetowego www.sklep.bogart.info.pl ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować, zmieniać lub usunąć.
5. Do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowy www.sklep.bogart.info.pl wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce Pomoc przeglądarki internetowej. 
XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Klientem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.